آمپر 70

هندل 70 آمپر معمولی
۴۶۱,۰۰۰ % ۴

۴۴۱,۰۰۰ تومان

(با احتساب تحویل باتری کهنه)
هندل 70 آمپر معکوس
۴۶۱,۰۰۰ % ۴

۴۴۱,۰۰۰ تومان

(با احتساب تحویل باتری کهنه)
سهند 70 آمپر معمولی
۴۰۵,۰۰۰ % ۵

۳۸۵,۰۰۰ تومان

(با احتساب تحویل باتری کهنه)
پوما 70 آمپر معمولی
۶۷۱,۰۰۰ % ۳

۶۵۱,۰۰۰ تومان

(با احتساب تحویل باتری کهنه)
برنا 70 آمپر معمولی
۴۶۱,۰۰۰ % ۴

۴۴۱,۰۰۰ تومان

(با احتساب تحویل باتری کهنه)
اوربیتال وان سیلور 70 آمپر معکوس
۵۱۷,۰۰۰ % ۴

۴۹۷,۰۰۰ تومان

(با احتساب تحویل باتری کهنه)