آمپر 70

هندل 70 آمپر معمولی
۴۴۱,۰۰۰ % ۸

۴۰۶,۰۰۰ تومان

(با احتساب تحویل باتری کهنه)
هندل 70 آمپر معکوس
۴۴۱,۰۰۰ % ۸

۴۰۶,۰۰۰ تومان

(با احتساب تحویل باتری کهنه)
سهند 70 آمپر معمولی
۳۸۵,۰۰۰ % ۹

۳۵۰,۰۰۰ تومان

(با احتساب تحویل باتری کهنه)
برنا 70 آمپر معمولی
۴۴۱,۰۰۰ % ۸

۴۰۶,۰۰۰ تومان

(با احتساب تحویل باتری کهنه)
برنا 70 آمپر معکوس
۴۴۱,۰۰۰ % ۸

۴۰۶,۰۰۰ تومان

(با احتساب تحویل باتری کهنه)
پوما 70 آمپر معمولی
۶۵۱,۰۰۰ % ۲۵

۴۹۰,۰۰۰ تومان

(با احتساب تحویل باتری کهنه)