باتری مناسب برای رانا

کابوک 60 آمپر کوتاه
۳۵۰,۰۰۰ % ۶

۳۳۰,۰۰۰ تومان

(با احتساب تحویل باتری کهنه)
پوما 60 آمپر کوتاه
۵۷۸,۰۰۰ % ۳

۵۵۸,۰۰۰ تومان

(با احتساب تحویل باتری کهنه)