باتری مناسب برای پرادو

هندل 70 آمپر معکوس
۴۶۱,۰۰۰ % ۴

۴۴۱,۰۰۰ تومان

(با احتساب تحویل باتری کهنه)
اوربیتال وان سیلور 70 آمپر معکوس
۵۱۷,۰۰۰ % ۴

۴۹۷,۰۰۰ تومان

(با احتساب تحویل باتری کهنه)