باتری مناسب برای پی کی

هندل 55 آمپر
۳۴۶,۵۰۰ % ۸

۳۱۹,۰۰۰ تومان

(با احتساب تحویل باتری کهنه)
واریان 50 آمپر
۲۲۴,۷۵۰ % ۴

۲۱۴,۷۵۰ تومان

(با احتساب تحویل باتری کهنه)
واریان 55 آمپر
۲۴۳,۹۱۰ % ۴

۲۳۳,۹۱۰ تومان

(با احتساب تحویل باتری کهنه)
سهند 50 آمپر
۲۷۵,۰۰۰ % ۹

۲۵۰,۰۰۰ تومان

(با احتساب تحویل باتری کهنه)
سهند 55 آمپر
۳۰۲,۵۰۰ % ۹

۲۷۵,۰۰۰ تومان

(با احتساب تحویل باتری کهنه)
کابوک 55 آمپر
۳۰۲,۵۰۰ % ۹

۲۷۵,۰۰۰ تومان

(با احتساب تحویل باتری کهنه)
برنا 55 آمپر
۳۴۶,۵۰۰ % ۸

۳۱۹,۰۰۰ تومان

(با احتساب تحویل باتری کهنه)
دلکور 55 آمپر
۴۸۴,۰۰۰ % ۲۰

۳۸۵,۰۰۰ تومان

(با احتساب تحویل باتری کهنه)
فالکون 55 آمپر
۴۸۴,۰۰۰ % ۲۰

۳۸۵,۰۰۰ تومان

(با احتساب تحویل باتری کهنه)
اوربیتال وان سیلور 50 آمپر
۳۵۵,۰۰۰ % ۱۰

۳۲۰,۰۰۰ تومان

(با احتساب تحویل باتری کهنه)
باتری احیا شده 50 آمپر

۸۵,۰۰۰ تومان

(با احتساب تحویل باتری کهنه)
باتری احیا شده 55 آمپر

۹۳,۵۰۰ تومان

(با احتساب تحویل باتری کهنه)