باتری مناسب برای کولیوس

هندل 70 آمپر معکوس
۴۴۱,۰۰۰ % ۸

۴۰۶,۰۰۰ تومان

(با احتساب تحویل باتری کهنه)
برنا 70 آمپر معکوس
۴۴۱,۰۰۰ % ۸

۴۰۶,۰۰۰ تومان

(با احتساب تحویل باتری کهنه)
پوما 90 آمپر معکوس
۸۳۷,۰۰۰ % ۲۵

۶۳۰,۰۰۰ تومان

(با احتساب تحویل باتری کهنه)