هندل 60 آمپر بلند
۳۹۸,۰۰۰ % ۵

۳۷۸,۰۰۰ تومان

(با احتساب تحویل باتری کهنه)
هندل 66 آمپر
۴۳۵,۸۰۰ % ۵

۴۱۵,۸۰۰ تومان

(با احتساب تحویل باتری کهنه)
هندل 70 آمپر معمولی
۴۶۱,۰۰۰ % ۴

۴۴۱,۰۰۰ تومان

(با احتساب تحویل باتری کهنه)
هندل 70 آمپر معکوس
۴۶۱,۰۰۰ % ۴

۴۴۱,۰۰۰ تومان

(با احتساب تحویل باتری کهنه)
سهند 50 آمپر
۲۹۵,۰۰۰ % ۷

۲۷۵,۰۰۰ تومان

(با احتساب تحویل باتری کهنه)
سهند 55 آمپر
۳۲۲,۵۰۰ % ۶

۳۰۲,۵۰۰ تومان

(با احتساب تحویل باتری کهنه)
سهند 60 آمپر بلند
۳۵۰,۰۰۰ % ۶

۳۳۰,۰۰۰ تومان

(با احتساب تحویل باتری کهنه)
سهند 66 آمپر
۳۸۳,۰۰۰ % ۵

۳۶۳,۰۰۰ تومان

(با احتساب تحویل باتری کهنه)
سهند 70 آمپر معمولی
۴۰۵,۰۰۰ % ۵

۳۸۵,۰۰۰ تومان

(با احتساب تحویل باتری کهنه)
سهند 74 آمپر
۴۲۷,۰۰۰ % ۵

۴۰۷,۰۰۰ تومان

(با احتساب تحویل باتری کهنه)
کابوک 55 آمپر
۳۲۲,۵۰۰ % ۶

۳۰۲,۵۰۰ تومان

(با احتساب تحویل باتری کهنه)
کابوک 60 آمپر کوتاه
۳۵۰,۰۰۰ % ۶

۳۳۰,۰۰۰ تومان

(با احتساب تحویل باتری کهنه)