باتری مناسب برای رانا

باتیس 60 آمپر کوتاه
۳۶۶,۰۰۰ % ۵

۳۴۶,۰۰۰ تومان

(با احتساب تحویل باتری کهنه)
باتری احیا شده 55 آمپر

۹۳,۵۰۰ تومان

(با احتساب تحویل باتری کهنه)
باتری احیا شده 60 آمپر

۱۰۲,۰۰۰ تومان

(با احتساب تحویل باتری کهنه)